قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۱۰۰۰

ارقام نمونه شماره غیرسفارشی(کاربران) سفارشی(کاربران) غیرسفارشی(نمایندگان) سفارشی(نمایندگان)
۱۴ ۱۰۰۰xxxxxxxxxx ۱۵۰،۰۰۰ رایگان (جشنواره) ۱۰۵،۰۰۰ رایگان (جشنواره)
۱۳ ۱۰۰۰xxxxxxxxx ۴۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰ ۲۸۰،۰۰۰ ۵۵۰،۰۰۰
۱۲ ۱۰۰۰xxxxxxxx ۶۵۰،۰۰۰ ۱،۳۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
۱۱ ۱۰۰۰xxxxxxx ۱،۳۰۰،۰۰۰ ۲،۶۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰
۱۰ ۱۰۰۰xxxxxx ۱،۷۰۰،۰۰۰ ۳،۶۰۰،۰۰۰ ۱،۳۰۰،۰۰۰ ۲،۸۰۰،۰۰۰
۹ ۱۰۰۰xxxxx ۲،۲۵۰،۰۰۰ ۴،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۷۵۰،۰۰۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰
۸ ۱۰۰۰xxxx ۳،۲۵۰،۰۰۰ ۶،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۲۵۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰
۷ ۱۰۰۰xxx
۶ ۱۰۰۰xx

 

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۲۰۰۰

ارقام نمونه شماره کاربران نمایندگان
۱۲ ۲۰۰۰xxxxxxxx ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۱ ۲۰۰۰xxxxxxx ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ ۲۰۰۰xxxxxx ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
۹ ۲۰۰۰xxxxx ۷,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۸ ۲۰۰۰xxxx ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰

 

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۳۰۰۰

ارقام نمونه شماره کاربران نمایندگان
۱۴ ۳۰۰۰۲۱۵۵xxxxxx ۱۵۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰
۱۲ ۳۰۰۰۲۱۵۵xxxx ۷۵۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰
۱۰ ۳۰۰۰۲۱۵۵xx ۹۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰
۹ ۳۰۰۰۷۱xxx استعلام شود استعلام شود
۸ ۳۰۰۰xxxx استعلام شود استعلام شود

 

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۱

ارقام نمونه شماره کاربران نمایندگان
۱۵ ۵۰۰۰۱۰۷۰xxxxxxx رایگان رایگان
۱۴ ۵۰۰۰۱۰۷۰xxxxxx رایگان رایگان
۱۳ ۵۰۰۰۱۰۷۰xxxxx ۱۵۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰
۱۲ ۵۰۰۰۱۰۷۰xxxx ۳۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۱ ۵۰۰۰۱۰۷۰xxx ۴۲۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰ ۵۰۰۰۱۰۷۰xx ۶۵۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
۹ ۵۰۰۰۱۰۷۰x ۹۰۰،۰۰۰ ۷۵۰،۰۰۰

 

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور۵۰۰۰۲

ارقام نمونه شماره کاربران نمایندگان
۱۴ ۵۰۰۰۲۰۴۰xxxxxx رایگان رایگان
۱۳ ۵۰۰۰۲۰۴۰xxxxx ۱۵۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰
۱۲ ۵۰۰۰۲۰۴۰xxxx ۳۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۱ ۵۰۰۰۲۰۴۰xxx ۴۲۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰ ۵۰۰۰۲۰۴۰xx ۶۵۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
۹ ۵۰۰۰۲۰۴۰x ۹۰۰،۰۰۰ ۷۵۰،۰۰۰

 

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور۵۰۰۰۴

ارقام نمونه شماره کاربران نمایندگان
۱۴ ۵۰۰۰۴۱۵۰xxxxxx رایگان رایگان
۱۳ ۵۰۰۰۴۱۵۰xxxxx ۱۵۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰
۱۲ ۵۰۰۰۴۱۵۰xxxx ۳۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۱ ۵۰۰۰۴۱۵۰xxx ۴۲۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰ ۵۰۰۰۴۱۵۰xx ۶۵۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
۹ ۵۰۰۰۴۱۵۰x ۹۰۰،۰۰۰ ۷۵۰،۰۰۰

 

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور۵۰۰۰۵

ارقام نمونه شماره کاربران نمایندگان
۱۴ ۵۰۰۰۵۱۵۰xxxxxx رایگان رایگان
۱۳ ۵۰۰۰۵۱۵۰xxxxx ۱۵۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰
۱۲ ۵۰۰۰۵۱۵۰xxxx ۳۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۱ ۵۰۰۰۵۱۵۰xxx ۴۲۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰ ۵۰۰۰۵۱۵۰xx ۶۵۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
۹ ۵۰۰۰۵۱۵۰x ۹۰۰،۰۰۰ ۷۵۰،۰۰۰

 

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور۵۰۰۰۹

ارقام نمونه شماره کاربران نمایندگان
۱۴ ۵۰۰۰۹۱۲۱۱۱۲۲۳۳ رایگان رایگان

 

 

قیمت خطوط اختصاصی اپراتور۰۲۱ و ۰۲۶

ارقام نمونه شماره کاربران نمایندگان
۱۰ (۸ بدون کد) ۲۱xXxXxXxXو۲۶xXxXxXxX ۱۰۰،۰۰۰ (جشنواره) ۵۰،۰۰۰ (جشنواره)

 

 

غیر سفارشی: شماره هایی که بطور تصادفی توسط مخابرات انتخاب میشود.

سفارشی: شماره هایی که خود شما انتخاب میکنید.

آخرین بروزرسانی قیمت ها: ۹۵/۰۱۱/۱۱

نماد اطمینان